Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt

Boards Thông tin Liên lạc dạng PC/104

Modules dành cho nhu cầu đáp ứng nhu cầu cần xác định vị trí qua các kênh tín hiệu GLONASS/GPS và cho truyền tin dữ liệu và giọng nói qua các kênh GSM

CNM350 CNM350 - PC/104-Plus Communication and Navigation Module

PC/104-Plus navigation and communication expansion module operating in L1 ranges of GPS/GLONASS systems allowing to determine position, speed and time