Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt
Boards Thông tin Liên lạc dạng PC/104

Modules dành cho nhu cầu đáp ứng nhu cầu cần xác định vị trí qua các kênh tín hiệu GLONASS/GPS và cho truyền tin dữ liệu và giọng nói qua các kênh GSM

CNM350 CNM350 - PC/104-Plus Communication and Navigation Module

PC/104-Plus navigation and communication expansion module operating in L1 ranges of GPS/GLONASS systems allowing to determine position, speed and time

 • Sản phẩm 2019 file (15,7 mb)
 • Sách Trắng Khoa học Kỹ thuật
 • Blog
  [Error] 
  Call to undefined function curl_init() (0)
  /home/bitrix/www/parser/index.php:48
  #0: get_xml_page(string)
  	/home/bitrix/www/parser/index.php:10
  #1: require_once(string)
  	/home/bitrix/www/include/rigt_site_bar_spisok_2.php:2
  #2: include(string)
  	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1361
  #3: CAllMain->IncludeFile(string, array, array)
  	/home/bitrix/www/bitrix/templates/faswel/footer.php:239
  #4: include_once(string)
  	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_before.php:93
  #5: require(string)
  	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:2
  #6: require_once(string)
  	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
  #7: require(string)
  	/home/bitrix/www/products/index.php:153
  #8: include_once(string)
  	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
  #9: include_once(string)
  	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2