Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt

Modules Mang thêm Board Con Mezzanines dạng CompactPCI

Modules vào ra gồm nhiều kênh vào ra số và tương tự ngoài ra nó còn có nhiều kênh vào ra khác.

DIC551 DIC551 - 3U CompactPCI Serial Mezzanine Carrier Module

3U CompactPCI Serial Mezzanine Carrier Module