Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt

FemtoCore

Module Máy tính được thiết kế để dùng như một lõi điện toán trong hệ thống nhúng đặc biệt

CPB906 CPB906 - "FemtoCore" module based on Vortex86DX

Computer Module designed for use as a computing core in application specific embedded systems.