Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt

PC/104 DIO modules

Fastwel PC/104 UNIO boards kết hợp nhiều tính năng với giá cả hợp lý vì thiết kế phù hợp của chúng

AIC324 AIC324 - Analog and digital input output module

PC/104 I/O card

DIC324 DIC324 - PC/104 Digital Input/Output Module with Galvanic Isolation

PC/104 Digital Input/Output Module with Galvanic Isolation