Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt

ETX

ETX là dạng máy tính khá gọn nhỏ (95 x 125 mm) dạng COM có thể được dùng trong thiết kế ứng dụng giống như một linh kiện mạch tích hợp

CPB904 CPB904 - ETX Computer-On-Module based on AMD Geode™ LX800

СРB904 is a highly integrated ETX form-factor computer-on-module with low overal power consumption and compact size of 114 × 95 mm.