Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt
Boards Xử lý Hình ảnh dạng PC/104

Boards Xử lý Hình ảnh mang theo nhiều giao diện video và khả năng kết nối với các cameras ngoại vi

VIM301 VIM301 - Video Graphics Controller Card

VIM301 is a PC/104-Plus graphics controller module based on the low power mobile display controller SM722G8 (Lynx3DM8+) from Silicon Motion with 8 MB of integrated video memory.

VIM302 Preliminary VIM302 Preliminary - PC104 Video Graphics Controller Card with StackPC expansion connector

VIM302 module represents a video graphics controller card implemented in the StackPC format.

 • Sản phẩm 2019 file (15,7 mb)
 • Sách Trắng Khoa học Kỹ thuật
 • Blog
  [Error] 
  Call to undefined function curl_init() (0)
  /home/bitrix/www/parser/index.php:48
  #0: get_xml_page(string)
  	/home/bitrix/www/parser/index.php:10
  #1: require_once(string)
  	/home/bitrix/www/include/rigt_site_bar_spisok_2.php:2
  #2: include(string)
  	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1361
  #3: CAllMain->IncludeFile(string, array, array)
  	/home/bitrix/www/bitrix/templates/faswel/footer.php:239
  #4: include_once(string)
  	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_before.php:93
  #5: require(string)
  	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:2
  #6: require_once(string)
  	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
  #7: require(string)
  	/home/bitrix/www/products/index.php:153
  #8: include_once(string)
  	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
  #9: include_once(string)
  	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2