Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt

Boards Xử lý Hình ảnh dạng PC/104

Boards Xử lý Hình ảnh mang theo nhiều giao diện video và khả năng kết nối với các cameras ngoại vi

VIM301 VIM301 - Video Graphics Controller Card

VIM301 is a PC/104-Plus graphics controller module based on the low power mobile display controller SM722G8 (Lynx3DM8+) from Silicon Motion with 8 MB of integrated video memory.

VIM302 Preliminary VIM302 Preliminary - PC104 Video Graphics Controller Card with StackPC expansion connector

VIM302 module represents a video graphics controller card implemented in the StackPC format.