Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt

Boards thông tin liên lạc vô tuyến dạng CompactPCI

Modules này được thiết kế cho dàn máy tính 3U, 6U CompactPCI đáp ứng nhu cầu cần xác định vị trí qua các kênh tín hiệu GLONASS/GPS và cho truyền tin dữ liệu và giọng nói qua các kênh GSM

CNM550 CNM550 - 3U CompactPCI GSM/UMTS Wireless Communication and GPS/GLONASS Positioning Module

CNM550 is a navigation and communication module designed for 3U, 6U CompactPCI systems for determination of coordinates and time using signals of GPS/GLONASS navigation systems and transmission of voice and data via GSM.