Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt

Modules Lưu trữ Dữ liệu dạng CompactPCI

Modules Lưu trữ Dữ liệu đáp ứng nhu cầu cần có thêm 2.5" HDD thiết kế cho các dàn máy 3U, 6U CompactPCI.

KIC550 KIC550 - 3U CompactPCI Peripheral Storage Module for Connection of 2.5" HDD

KIC550 is a 3U CompactPCI Serial interface expansion module designed to enhance functionality of CPC506 processor module or other processor modules conforming to PICMG 2.30 or Compact PCI Serial specifications.