Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt
VPX

OpenVXP ANSI/VITA 46 is the form-factor for the high-performance onboard systems for signal acquisition, digital processing and real-time.