Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt
Modules Cấp Nguồn dạng Micro PC

Modules Cấp Nguồn dạng MicroPC dành cho nhu cầu hoạt động của các hệ thống không người điều khiển trong môi trường khắc nghiệt

PS151 PS151 - Power Supply Module in MicroPC format

PS151 power supply module is implemented in MicroPC format