Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt
Các sản phẩm đã hết vòng đời

Phần này chứa thông tin về những sản phẩm đã hết vòng đời, còn giới hạn trong kho và đã có kế hoạch dừng cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định. Vui lòng liên hệ với chúng tôi cho những yêu cầu cần thêm các sản phẩm này

TK-8000 TK-8000 - Industrial BoxPC

Fastwel TK-8000 is a highly integrated industrial computer designed to work in harsh environment either as humanoperated or unattended system at remote location. Industrial automation, transport are among the major application areas of Fastwel TK-8000.