Các Giải pháp Đáng tin cậy cao cho những Ứng dụng Quan trọng Nhạy cảm và Hoạt động trong Môi trường Khắc nghiệt

HPEC

High-Performance Heterogeneous Computing Platform

Grifon Grifon - 3U CPCI S.0 based High-Performance Heterogeneous Computing Platform

High-Performance Heterogeneous Computing Platform